ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

БЕДНОСТ

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Глобалната бедност е сложен проблем, за чието преодоляване са необходими целенасочени усилия и интегрирани решения във всички сфери на обществения живот. Националните правителства играят ключова роля с реформите в полза на уязвимите, докато местните общности и частния сектор разработват образователни и социални програми. Новите технологии предлагат решения за задоволяване на основни потребности, докато големите международни организации подпомагат процесите с ресурси и опит. За успешно справяне с проблема на бедността е необходима комбинация от местни, национални и глобални усилия, а интегрирането на различни стратегии и партньорства може да предложи ефективни решения, които имат дълготрайно въздействие.

КНИГИ