ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

РЕШЕНИЯ ОКОЛНА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Биоразнообразието обхваща всички форми на живот на Земята – то е многообразието на видове с техните характеристики, генетични вариации и взаимодействието им в сложни екосистеми. То подобрява няколко екосистемни услуги, включително земеделие и риболов, производство на дървесина, добив на фураж, улавяне на въглерод, хранителни вещества в почвата, минерализация и почвена органична материя.

КНИГИ