ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Биоразнообразие

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Биологичното разнообразие е променливостта между живите организми от всички източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и екологичните системи, от които те са част. То оформя екосистемните услуги, които допринасят за благосъстоянието на хората — материално, сигурност, социални отношения и здраве. Биологичното разнообразие се разглежда на три нива: видово, генетично и екосистемно.

КНИГИ